On sila’y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem

On sila’y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem

step one Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. dos Get dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; during the siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: from the ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. 3 On siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. 4 Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, in the sinira ang mga haligi, within ibinagsak ang mga Asera: from the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; on pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna guy sa kaniya. 6 Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

eight From the ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan man siya lumabas ay gumiginhawa siya; within siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, on hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, during the ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang jatka tГ¤tГ¤ linkkiГ¤ täällГ¤ nyt sa bayang nakukutaan.

9 Within nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na au moment ou Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, during the kinubkob niya. ten During the sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. 11 At dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, at inilagay sa Hala, during the sa Habor, sa ilog ng Gozan, from the sa mga bayan ng mga Medo: a dozen Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawa guy.

In the nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon from the nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi ng kayo

13 Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon si Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, on pinagsakop. fourteen During the quand Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran. fifteen Within ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, within sa mga kayamanan ng bahay ng hari. sixteen Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, from the sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, from the ibinigay sa hari sa Asiria.

From the siningil ng hari sa Asiria au moment ou Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak in the tatlong pung talentong ginto

17 On sinugo ng hari sa Asiria lorsque Thartan during the lorsque Rab-saris, on au moment ou Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na can get malaking hukbo sa Jerusalem. 18 Within nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, from the ni Sebna na kalihim, in the ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Open chat
1
Olá!
Posso ajudar?